Monkey typing „Hamlet“ / Affe tippt „Hamlet“Infinite monkey theorem